TAICHI

Mr Claude Cir pratique le TAIJI ZHANG, la Paume du Taiji

date: 20 oct 2022